Phân Khoáng Hóa

Phân Khoáng Hóa

Giá bán: 0

Liên Hệ:04.39952816

Tình trạng:Có hàng,0904106716

Sản Xuất Tại:Tây Đô

Link Chia Sẻ:
  • Mô Tả:

Phân khoáng hóa là loại phân được kết hợp giữa phân đạm, phân lân cùng với khoáng hóa có trong tự nhiên, đưa công nghệ đưa máy móc cho ta 

được sản phẩm lý tưởng cho cây trồng cho ta được mùa thu hoạch năng suất cao 

Click

 Quá trình khoáng hoá xác

hữu cơ

* Khái niệm khoáng hoá chất hữu cơ là gì?
Khoáng hoá là quá trình phân huỷ các hợp
chất hữu cơ tạo thành các hợp chất khoáng
đơn giản, sản phẩm cuối cùng là những
hợp chất tan và khí.


* Khái niệm khoáng hoá chất hữu cơ là
gì?
Khoáng hoá là quá trình phân huỷ các hợp
chất hữu cơ tạo thành các hợp chất khoáng
đơn giản, sản phẩm cuối cùng là những
hợp chất tan và khí.
* Ðặc điểm của quá trình khoáng hoá xác

hữu cơ:
Theo L.N. Alexandrova quá trình khoáng
hoá xác hữu cơ trong đất xảy ra theo 3 giai
đoạn:
+ Các hợp chất hoá học phức tạp là thành
phần cơ bản của xác hữu cơ: protit, gluxit,
lipit, lignin, tanin, nhựa do tác động của các
men do vi sinh vật đất tiết ra bị thuỷ phân để
hình thành các sản phẩm có cấu tạo đơn
giản hơn: đường hexoza, pentoza,
saccaroza, cenluloa, axit amin mạch vòng
và mạch thẳng, amin, các gốc purin và
pirimidin, axit uronic, axit béo, glixerin,
polyphenol...
+ Do tác dụng của các phản ứng oxi hoá
khử, khử amin, khử cacboxyl... các sản
phẩm của giai đoạn 1 tiếp tục bị biến đổi

thành các axit hữu cơ mạch vòng và mạch
thẳng, axit vô cơ, axit béo, axit hữu cơ dạng
bay hơi, axit không no, andehit, rượu, các
sản phẩm oxi hoá khử dạng phenol, quinol.
+ Giai đoạn khoáng hoá hoàn toàn
- Trong điều kiện hảo khí các sản phẩm
trung gian trên bị biến đổi hoàn toàn thành
các sản phẩm: R3PO4, R2SO4, RNO2,
RNO3, NH3, H2O, CO2 (R là Ca2+, Mg2+,
K+, Na+, NH4+).
- Trong điều kiện yếm khí sản phẩm cuối
cùng tạo thành từ các sản phẩm trung gian
bao gồm: NH3, H2O, CO2, CH4, H2, N2,
H2S, PH3.
* Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình
khoáng hoá
+ Thành phần xác hữu cơ: quá trình khoáng

hoá các hợp chất hữu cơ khác nhau không
giống nhau. Khoáng hoá mạnh nhất là các
loại đường, tinh bột, sau đó đến protit,
hemicenlulo và cenlulo, bền vững hơn cả là
lignin, sáp, nhựa, cho nên đối với những tàn
tích sinh vật khác nhau, có thành phần hoá
học khác nhau thì tốc độ các quá trình
khoáng hoá không thể giống nhau.
+ Ðặc điểm của đất và khí hậu: tốc độ
khoáng hoá cũng phụ thuộc vào độ pH,
thành phần cơ giới đất, độ ẩm, nhiệt độ...
Khoáng hoá cần điều kiện thoáng khí,
nước, nhưng nếu độ ẩm cao quá gây ra
yếm khí, vi sinh vật khó hoạt động. Kết quả
hiện nay cho thấy ở các điều kiện ẩm độ
70%, đủ ánh sáng, pH 6,5 - 7,5, nhiệt độ
25˚ - 30˚C là thích hợp cho sự hoạt động

của vi sinh vật, và do đó khoáng hoá xảy ra
mạnh mẽ. Những điều kiện này thích hợp
với đất có nhiệt độ, ẩm độ như ở Việt Nam,
cho nên ở ta các quá trình khoáng hoá rất
mạnh, phân giải ra nhiều chất dinh dưỡng
cho cây trồng, nhưng đồng thời chất hữu cơ
và mùn trong đất bị phá huỷ nhanh chóng
làm cho đất không nhiều mùn và ít đạm, vì
vậy đối với đất nhẹ, cần có biện pháp giảm
tốc độ khoáng hoá.


Liên Hệ:04.3558.1318 / 09.0410.6716

Email:phivanvuong18@yahoo.com.vn

Hướng dẫn mua hàng
Đặt hàng qua điện thoại
043.558.1318
Sản phẩm cùng loại
Hóa Chất
Lọc Nước